Vedtægter

§1
Formål, Navn og hjemsted

Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten, at styrke fællesskabet og det sociale liv i klubben, igennem motion og sportslige aktiviteter for børn og unge. Samt at hjælpe unge medlemmer med at hverve sig god erfaring om hestens brug og pleje, samt at fremme medlemmernes lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen gennem oplysende aktiviteter. Klubben varetager disse interesser på et almennyttigt grundlag.

Klubbens navn er “Maglebjerg Sportsrideklub” (forkortet MAS) og er stiftet marts 2021

Klubbens hjemsted er Maglebjerg Ridecenter, Næstved Kommune

§2
Tilhørsforhold til andre organisationer

Stk. 1: rideklubben søger medlemskab i Dansk Rideforbund under Danmarks Idrætsforbund, når medlemsantal opfylder kravet. Foreningen og dens medlemmer er underlagt disse organisationers regler og bestemmelser, herunder af de pågældende forbund, fastsatte voldgiftsbestemmelser.

Stk. 2: Indmeldelse og udmeldelse af organisationer er et generalforsamlingsanliggende.

§3
Medlemsforhold

Som medlem optages alle som tilslutter sig klubbens, Dansk Rideforbunds og Danmarks Idrætsforbunds regler.

I klubben kan optages senior, støtte samt juniormedlemmer.

Stk. 1: Man er junior medlem til og med det år man fylder 18 år. Junior medlemmer har stemmeret fra de er fyldt 15 år, stemmeret for medlemmer under 15 år varetages af en forælder, medlemmet er ikke valgbar til bestyrelse eller suppleant post før det fyldte 18 år, er forælderen også medlem af klubben har forælderen derved 2 stemmer.

Stk. 2: Støttemedlemmer har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen og har ikke stemmeret på generalforsamlinger. Medlemskabet er udelukkende et støttemedlemskab.

Stk. 3: Ethvert seniormedlem har ret til at deltage i foreningens aktiviteter og tilbud, samt til demokratisk medindflydelse på foreningens forhold efter disse vedtægter.

Stk. 4: Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og øvrige bestemmelser. Medlemmerne er endvidere forpligtet til at overholde de regler og bestemmelser beskrevet i § 2

Stk. 5: Indmeldelse af medlemmer sker skriftligt til kassereren og medlemskabet gælder fra indmeldelsesdato, men man er først gyldigt medlem, når betalingen er modtaget. Herefter kan medlemskabet tages i brug. Stemmeret opnås efter 2 måneders gyldigt medlemskab. Er man under 18 år kræver indmeldelse samtykke fra en forælder.

Stk. 6: Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til kassereren. Udmeldelse kan ske med én måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode. Alle økonomiske mellemværender opgøres og betales ved udmeldelse.  Er man under 18 år kræver udmeldelse samtykke fra forælder.

§4
Kontingent

Medlemskontingent for de 3 medlemsgrupper fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen og forelægges den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse. Kontingentet betales helårligt forud i januar måned. Er kontingentet ikke betalt senest 2 måneder efter forfaldsdagen slettes medlemmet og kan kun optages på ny mod betaling af restance.

Sådant ophør af medlemskabet kan ikke kræves indbragt for generalforsamlingen.

 §5
Karantæne, udelukkelse og eksklusion

Stk. 1: Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer stemmer for karantænen.

Medlemmet skal have adgang til at udtale sig til bestyrelsen, inden afstemningen for karantænen.

Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage.

Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.

Stk. 2: I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelse af et flertal på 2/3 af de angivne stemmer (blanke stemmer tæller som angivne stemmer)

Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse, kan af medlemmet indbringes for Dansk Rideforbunds Ordens og Amatørudvalg inden 4 uger.

Stk. 3: I det af § 5 Stk. 2 omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de angivne stemmer, afgøre at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Rideforbunds Ordens og Amatørudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Danmarks Idræts Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idræts Forbund (eksklusion).

Stk. 4: Såfremt et ekskluderet medlem senere anmoder om optagelse i foreningen, afgør bestyrelsen spørgsmålet.

§6
Bestyrelsen

Stk. 1: Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

Stk. 2: Bestyrelsen består 5 medlemmer: formand, kasserer, sekretær og 2 bestyrelsesmedlemmer. For at være valgbar til bestyrelsen skal medlemmet være fyldt 18 år og have været gyldigt medlem i 2 måneder. På generalforsamlingen vælges bestyrelsesmedlemmer for en toårs periode forskudt, med henholdsvis 2 medlemmer på valg i lige år og 3 medlemmer på valg i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv ved først kommende bestyrelsesmøde efter valget og foretager den fornødne fordeling af bestyrelsesposter samt opgaver.

Stk. 3: Der vælges 2 suppleanter for et år ad gangen og 2 revisorer for 2 år forskudt af hinanden.

Stk. 4: På generalforsamlingen vælges en juniorrepræsentant. Denne repræsenterer juniorudvalget, som valgt formand i udvalget, og som formand for udvalget varetager juniorernes behov. Juniorrepræsentanten vil have fuld taleret samt stemmeret til bestyrelsesmøder omkring emner, der omhandler juniorerne. Juniorrepræsentanten skal være gyldigt medlem af klubben i min. 2 måneder og være min. 15 år og max. 18 år. Ved manglende kandidat til posten, indtræder et bestyrelsesmedlem eller en suppleant og varetager formandsposten, indtil den på ny besættes af et juniormedlem.

Stk. 5: Personer, der er inhabile, jf. folkeoplysningsloven §5 Stk. 4, må ikke bestride bestyrelsesposter, men må gerne bestride en suppleantpost og/eller udvalgs poster.

Suppleanter kan deltage i bestyrelsesarbejdet dog uden stemmeret. Såfremt en suppleant indtræder i bestyrelsen, skal den pågældende bestyrelsespost besættes ved valg på den først kommende ordinære generalforsamling. Hvis de valgte suppleanter ikke kan eller ønsker at indtræde i bestyrelsen, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. 

Stk. 6: Bestyrelsen kan selv fastsætte en forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede eller deltager i mødet online. Der udarbejdes referat af bestyrelsens møder. 

§7
Bestyrelses møder

Bestyrelsesmøder afholdes mindst 6 gange om året, enten ved personligt fremmøde eller online, men i øvrigt efter behov eller på opfordring af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen indkaldes skriftligt med minimum følgende dagsorden:

 1. Referent vælges
 2. Information fra formanden
 3. Information fra kassereren
 4. Orientering fra udvalgene
 5. Eventuelt

Alle bestyrelsesbeslutninger vedtages ved almindeligt flertal. For at en gyldig bestyrelsesbeslutning kan tages må mindst 4 bestyrelsesmedlemmer være til stede, og deltage i afstemningen. Næstformanden træder under formandens forfald, i dennes sted. Referatet skal offentliggøres for medlemmerne senest 14 dage efter mødet.

Bestyrelsen disponerer over klubbens midler til klubbens formål.

§8
Ordinær generalforsamling

Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender, medmindre andet fremgår af disse vedtægter.

Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned. Generalforsamling kan holdes online hvis omstændigheder kræver det nødvendigt.

Stk. 3: Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst seks ugers varsel ved opslag på hjemmeside, sociale medier og/eller via mail, det er medlemmets eget ansvar at sørge for at korrekt mailadresse er oplyst. Indkaldelsen skal indeholde tid, sted og foreløbig dagsorden, samt oplysning om, at forslag fra medlemmer skal være fremme hos bestyrelsen senest fire uger før generalforsamlingen. Bestyrelsen kan selv fremsætte forslag. Endelig dagsorden udsendes senest to uger før generalforsamlingen på samme måde som indkaldelsen, og den endelige dagsorden skal indeholde oplysning om de forslag, som skal behandles, de valg, der skal foretages, og regnskab og andre bilag til dagsordenen skal medfølge.

Stk. 4: Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt personer bestyrelsen har inviteret. Stemmeret har alle medlemmer, der har været medlem af foreningen i mindst 2 måneder og ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Børn og unge kan, fra de er fyldt 15 år, selv udøve medlemsrettighederne, herunder stemme på generalforsamlingen. Stemmeretten for medlemmer under 15 år udøves af en forælder jf. § 3 Stk. 1

Stk. 5: En lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

Stk. 6: Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 7: Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Undtaget jf. § 5. Til vedtægtsændringer og beslutning om opløsning kræves dog kvalificeret flertal, jf. §§ 13 og 14. Ved personvalg er den valgt, der opnår flest stemmer.

Stk. 8: Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, der er fyldt 18 år. Valgbar som revisor er ethvert medlem, der er fyldt 18 år.  

Stk. 9: Dirigenten afgør spørgsmål om afstemninger. Dirigenten kan bestemme skriftlig afstemning.

§9
Dagsorden for ordinær generalforsamling

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Aflæggelse og godkendelse af det årsregnskab for det forløbne år
 5. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens forslag til kontingent og budget for det kommende år, samt fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg til bestyrelsen
  • Valg af bestyrelsesmedlem
  • Valg af en suppleant
  • Valg af junior medlem
 8. Valg af revisor
 9. Valg af revisorsuppleant
 10. Eventuelt

§10
Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 20% dog mindst 4 personer af foreningens stemmeberettigede medlemmer, skriftligt over for bestyrelsen fremsætter krav herom med angivelse af det emne, som kræves behandlet.

Stk. 2: Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter, at kravet er modtaget. Indkaldelse skal ske med mindst to ugers varsel. Reglerne om indkaldelsesmåde og generalforsamlingens gennemførelse gælder i øvrigt på samme måde som for ordinær generalforsamling, undtaget at man skal have været gyldigt medlem i minimum 3 mdr. for at have stemmeret.

 §11
Regnskab og revision

Stk. 1: Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2: Bestyrelsen udarbejder årsregnskab. Regnskabet skal indeholde resultatopgørelse over driften samt status. Regnskabet godkendes af den på generalforsamlingens valgte revisorer.

Stk. 3: Dette regnskab godkendes af generalforsamlingen.

Stk. 4: Revisorerne skal hvert år gennemgå årsregnskabet og påse, at det er regnskabsmæssigt korrekt, og at indtægter og udgifter er udtryk for rimelige dispositioner. Revisorerne skal forsyne årsregnskabet med en påtegning. Revisorerne har til enhver tid adgang til at påse bogføring og foreningens beholdninger.

 §12
Tegningsret og hæftelse

Stk. 1: klubben tegnes udadtil ved underskrift af formanden og kassereren. Bestyrelsen kan foretage alle dispositioner. Ved optagelse af lån/pantsætning af fast ejendom skal dette godkendes af generalforsamlingen.

Stk. 2: Bestyrelsen kan meddele et udvalg eller en person fuldmagt til at foretage dispositioner på vegne af foreningen.

Stk. 3: Der påhviler ikke klubbens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler klubben. Bestyrelsesmedlemmer hæfter heller ikke for disse forpligtelser. 

 

§13
Vedtægtsændringer

Stk. 1: Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Stk. 2: Vedtagelse af fusion med en anden forening afgøres efter reglerne om vedtægtsændringer.

§14
Opløsning

Stk. 1: Beslutning om klubbens opløsning kræver vedtagelse på to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger. Der skal mindst være seks uger mellem de to generalforsamlinger. Til vedtagelse af opløsning kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for beslutningen på begge generalforsamlinger.

Stk. 2: På den afsluttende generalforsamling skal træffes beslutning om, hvilke almennyttige formål klubbens formue skal anvendes til. Ingen medlemmer kan få andel i formuen.

Stk. 3: Til at forestå opløsningen af foreningen vælger den afsluttende generalforsamling to personer til at gennemføre alle nødvendige dispositioner.

 

§15
Datering

Stk. 1: Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 25 marts 2021